תקנון

כללי

תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם ינוהל מועדון הלקוחות  "Olla" (להלן: “המועדון”). המועדון הוא מועדון הלקוחות של חברת ברא-זיל לנגרי בע”מ (להלן: "Olla") וינוהל על ידה.

Olla שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ו/או מסלול החברות במועדון ו/או ההצטרפות אליו, לרבות את המוצרים ו/או השירותים שיוצעו ללקוחות המועדון ו/או לחלקם (ולרבות ביטול פעילות המועדון), על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, "Olla"  תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהא זה המצוי במשרדי “Olla”, והוא בלבד.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות התקנון.

 

הצטרפות וחברות במועדון

כל אישה פרטית, אשר מילאה טופס בקשה להצטרפות למועדון, עמדה במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה היא חברת מועדון.

בהצטרפות למועדון, חברת המועדון מקבלת על עצמה את הוראות תקנון זה ללא סייג, לרבות השינויים שיחולו בו מעת לעת (לפי שיקול דעתה הבלעדי של "Olla”). לחברת מועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.

"Olla" רשאית לסרב לאשר את רישומה של לקוחה כחברה במועדון מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת לנמק את סירובה.

ההצטרפות למועדון תיעשה על ידי פנייה לחנות "Olla" (או, בחנות האינטרנטית, באמצעות טופס פנייה באתר האינטרנט של "Olla"). הלקוחה תמלא את פרטיה האישיים בטופס ההצטרפות, על פי ההנחיות שבאותו טופס, כפי שיונפק על ידי  "Olla"מעת לעת. טופס ההצטרפות עשוי להיות טופס קשיח או טופס מקוון בין בסלולר ובין בכתב, כפי שיהא מקובל ב” "Olla מעת לעת.

החל ממועד ההצטרפות למועדון  החברות בתוקף כל עוד לא בוטלה על ידי "Olla"   או על ידי חברת המועדון.

מובהר בזאת כי "Olla" תהיה רשאית לבטל את רישומה של חברת מועדון, בכל עת, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה מחויבת לנמק את החלטתה.

קטינות, אשר גילן אינו עולה על 18 שנים, המבקשות להצטרף למועדון, יידעו את הוריהן או האפוטרופוסיות החוקיים שלהן בדבר הצטרפותן למועדון וכן בדבר הוראות תקנון זה, ויקבלו את אישורם לביצוע כל פעילות שהיא במסגרת המועדון.

מסירת פרטים והסכמה לקבלת דברי פרסומת

במסגרת ההצטרפות למועדון, תמסור הלקוחה פרטים אשר יתבקשו במסגרת טופס ההצטרפות למועדון. בעצם הצטרפותה למועדון ומסירת פרטיה האישיים ל"Olla", בין אם חתמה המצטרפת על טופס הצטרפות ובין אם לאו:

מסכימה המצטרפת להיכלל במאגר המידע אשר הוקם ואשר מנוהל על ידי "Olla"

 מסכימה המצטרפת לקבל דיוור ישיר ודברי פרסומת [כהגדרת המונח “דבר פרסומת” בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן: “חוק התקשורת”)] באמצעי המדיה השונים, לרבות באמצעות מסרונים והודעות דוא”ל.

 

מאשרת המצטרפת כי "Olla" רשאית לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר ושיתופי פעולה עם חברות אחרות. כן מובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיהא בידי "Olla" בקשר להיותו חבר מועדון כאמור, ייחשב לקניינה של "Olla", וחברת המועדון מוותרת בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

 

מאשרת המצטרפת ל"Olla" תהיה רשאית לעשות שימוש בכל אחד מפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו, למשלוח הודעות שונות ביחס למועדון.

חברת המועדון תהא רשאית לשלוח הודעת סירוב (בדואר רשום לחברה, במייל ממוען לחברה או ב- SMS) לקבלת דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת כאמור, בכל עת, דרך כלל או מסוג מסוים, בהתאם להוראות חוק התקשורת בעניין משלוח הודעת סירוב.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי "Olla"  תהא רשאית להציע לחברת המועדון, מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS, בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות לאחר פילוח, אפיון וניתוח של הנתונים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ו/או כל דין.

כמו כן "Olla" תהא רשאית, ככל שתבחר לעשות כן ובהתאם להוראות כל דין, לטייב נתונים הקיימים לגבי חברת מועדון במועדוני לקוחות אחרים (כדוגמת, הוספה ותיקון של פרטי ההתקשרות עם חברת המועדון ומספר תעודת הזהות שלה), לבצע פילוחים, אפיונים, ניתוחים סטטיסטיים ודוחות מצרפיים המבוססים על המידע ועל מידע אחר המצוי לגבי חברת המועדון במועדוני לקוחות אחרים לצרכי "Olla" בלבד.

"Olla"תהיה רשאית לחלק את חברי המועדון לסגמנטים ו/או לקבוצות בהתאם להרגלי הקנייה, על מנת להתאים דיוורים ו/או מבצעים על פי נתונים שיימצאו על ידי "Olla"רלוונטיים.

האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

כל חברת מועדון תהא רשאית לבקש מהחברה, בכתב, כי המידע הקיים לגביה יימחק ממאגר המידע של "Olla" ו/או לא יימסר לאדם, חברה, סוגי אנשים וכיו”ב. כמו כן, תהא חברת המועדון רשאית לבקש מ"Olla" להסיר את שמה מרשימת הדיוור הישיר של המועדון. בקשות כאמור, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: contact@ollalingerie.com; או לכתובת הרשומה של "Olla". "Olla" תעשה כן לבקשת חברת המועדון, שתישלח ל"Olla" בכתב, זמן סביר לאחר קבלת הבקשה במשרדי "Olla". אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין בעניין משלוח הודעת סירוב לקבלת דברי פרסומת.

יובהר כי האחריות בקשר עם מילוי פרטי חברת המועדון בטופס ההצטרפות מוטלת על חברת המועדון בלבד; והיא מוותרת על כל טענה כלפי "Olla" ו/או מי מטעמה בקשר להטבות שנמנעו ממנה, בין היתר, בשל פרטים שגויים שמילאה בטופס ההצטרפות.